TUYỂN CHỌN

CÔNG TÁC TUYỂN CHỌN LAO ĐỘNG

 Công ty TAMAX cung ứng tất cả các ngành nghề từ bán lành nghề đến lành nghề với những  ngành chuyên biệt và không giới hạn đối với lĩnh vực dầu khí, xây dựng, vận hành máy công trình, Công nghệ viễn thông, dịch vụ ….

Dịch vụ bao gồm quy trình tuyển chọn từ khi tìm kiếm người lao động phù hợp với các yêu cầu tuyển dụng của Chủ sử dụng.

Cùng với sự phát triển của cả hệ thống, Công ty TAMAX sẵn sàng cung ứng lao động tại các địa phương trong cả nước cũng như các quốc gia khác trong khu vực đảm bảo các yêu cầu của Chủ sử dụng và các đối tác. Nguồn lao động của chúng tôi tăng theo cấp số nhân theo nhu cầu thực tế.

Theo yêu cầu của thư tuyển dụng, công ty sẽ phân loại cơ cấu ngành nghề và cung ứng đầy đủ thông tin cần thiết của các ứng viên.

Đăng ký tư vấn

Họ và tên (*)
Năm sinh (*)
Giới tinh (*)
Quê quán
Số điện thoại (*)
Mã kiểm tra (*)

Dấu(*) là bắt buộc phải nhập